Condicions legals i de privadesa
POLÍTICA DE PRIVADESA DE DADES

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant RGPD), t’informem que les dades facilitades lliurement i voluntàriament per tots els assistents als esdeveniments de CLUB ESPORTIU PROMOTOR SPORTS, sigui en la modalitat que sigui (participant, acompanyant, visitant, personal expositor, etc.) i ja siguin recollides per web o físicament en el mateix esdeveniment seran tractades per l’entitat:

1.- IDENTITAT I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE
CLUB ESPORTIU PROMOTOR SPORTS
CIF: ESG65408700
Adreça postal: Poligon Industrial El Cortés, 12, 08262 Callús;
Telèfon: 93 877 07 58
Adreça de correu electrònic: info@enduroc.com

2.- DADES DE CONTACTE DEL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES
Telèfon: 93 877 07 58
Adreça de correu electrònic: info@enduroc.com

3.- FINALITATS DEL TRACTAMENT I BASE JURÍDICA
Des de CLUB ESPORTIU PROMOTOR SPORTS podem tractar les teves dades de caràcter personal per a les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens les hagis facilitat:

  • I – Tramitar el procés d’inscripció de l’esdeveniment en el qual t’hagis registrat com a participant, ja sigui a través de la web o per alguna altre via física o telemàtica.
  • II – Gestionar el procés de registre com a participant així com gaudir de tots els avantatges de ser participant de l’esdeveniment.
  • III – Participar en les promocions, sorteigs i esdeveniments organitzats per CLUB ESPORTIU PROMOTOR SPORTS
  • IV – Gestionar les inscripcions i l’enviament al participant d’informació sobre els esdeveniments de l’empresa, concursos i promocions especials.
  • V – En cas que l’usuari accepti la instal·lació de les cookies, pròpies i de tercers al seu equip mitjançant la navegació en aquest web, s’utilitzarà la informació proporcionada per aquestes per a l’elaboració de perfils i l’ús del web sobre la base de la navegació i l’historial, per tal de poder millorar la visualització i usabilitat del lloc web.

 

L’enviament d’informació té com a finalitat poder oferir als participants la informació dels diferents esdeveniments per tal de aconseguir-ne la fidelització. No obstant això, et recordem que tens dret a oposar-te a aquest tractament de les teves dades, i que pots fer-ho per qualsevol dels mitjans descrits en aquestes condicions.

En cada un dels formularis de recollida de dades d’aquest lloc web es requereix, amb caràcter previ, el consentiment exprés de l’usuari.

Per tal de donar resposta a les sol·licituds d’informació i altres tràmits de l’usuari/participant, aquest estarà obligat a facilitar les seves dades de contacte. En cas contrari, no podem garantir-li una resposta adequada. De la mateixa manera, en qualsevol moment l’usuari podrà revocar el consentiment, mitjançant un correu electrònic amb l’assumpte “baixa” al correu info@enduroc.com.

L’usuari garanteix i respondrà del fet que les dades aportades siguin veritables, exactes, completes i actualitzades, així com de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’usuari garanteix que ha informat aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document, i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a CLUB ESPORTIU PROMOTOR SPORTS

CLUB ESPORTIU PROMOTOR SPORTS es reserva el dret a excloure de la participació d’un esdeveniment i de la seva respectiva BBDD, qualsevol usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’altres accions que corresponguin en dret. Les Comes de Sererols, S.L. podrà utilitzar el fitxer de dades de participants per informar de modificacions en el servei, però haurà de sol·licitar sempre l’autorització expressa de l’usuari per a l’enviament de missatges informatius i/o de publicitat sobre productes i serveis. En cap cas es podrà comunicar o cedir les dades a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’usuari.

4.- DESTINATARIS DE LES DADES
Els destinataris de les seves dades seran els diferents departaments de CLUB ESPORTIU PROMOTOR SPORTS, que garanteixen en tot moment la privadesa d’aquestes dades i es comprometen a custodiar-les per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

5.- CONSERVACIÓ DE LES DADES
Les teves dades de caràcter personal es conservaran durant el termini legal corresponent segons el tipus de tractament d’aquest web. En aquest sentit:

  • Les dades per a la gestió de les inscripcions d’un esdeveniment es conservaran durant tot el temps que l’esdeveniment segueixi realitzant-se. Un cop un esdeveniment es deixa d’organitzar de forma permanent, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.
  • Les dades per a l’enviament dels butlletins informatius i les comunicacions comercials dels nostres productes o serveis seran conservades indefinidament fins que l’usuari manifesti, si escau, la seva voluntat de suprimir-les.
  • Les dades per a la participació en promocions, sorteigs i esdeveniments organitzats per l’entitat es conservaran mentre siguin vigents d’acord amb el que s’estableixi en les seves bases legals específiques per al seu correcte desenvolupament, i, un cop finalitzats, fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades de la seva realització.
  • Les dades per a la gestió de consultes i sol·licituds s’han de conservar durant el temps que sigui necessari per donar-hi resposta, amb un termini màxim de dotze mesos.
  • Les dades relatives a publicacions de comentaris sobre els nostres productes es mantindran durant la vigència de l’esdeveniment i/o activitat a la qual fan referència, llevat que s’expressi el desig de l’usuari que siguin eliminats en qualsevol moment.

En resposta a la preocupació de CLUB ESPORTIU PROMOTOR SPORTS per garantir la seguretat i confidencialitat de les teves dades, s’han adoptat els nivells de seguretat requerits de protecció de les dades personals i s’han implementat els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a través d’aquest lloc web.

6.- EXERCICI DE DRETS
En qualsevol moment l’usuari podrà exercir els drets d’accés a les seves dades de caràcter personal, a la rectificació de les dades inexactes, a la supressió de les dades que ja no siguin necessàries o, quan es doni algun dels altres supòsits del RGPD, a oposar-se al seu tractament per motius relacionats amb la seva situació particular, així com a la limitació i portabilitat d’acord amb les condicions previstes en el RGPD, mitjançant una comunicació escrita indicant el motiu de la seva sol·licitud, juntament amb una còpia del seu DNI, dirigida a:

CLUB ESPORTIU PROMOTOR SPORTS Poligon Industrial El Cortés, 12 08262 Callús (Barcelona) o mitjançant correu electrònic: info@enduroc.com, indicant a l’assumpte del correu “Sol·licitud drets RGPD”.

A més, en tot moment l’usuari també té el dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o de l’Autoritat de Control competent que correspongui en cada cas.

Data de publicació de la darrera versió de la política de privadesa: 23/5/2018.